Ahad, 5 Julai 2015

Kisah Rasulullah dengan Lelaki yang disambar Petir

Kilat Petir Halilintar di Tasik Unisza
وَيُرۡسِلُ ٱلصَّوَٲعِقَ فَيُصِيبُ بِہَا مَن يَشَآءُ
"....... dan Allah melepaskan halilintar, lalu menimpakannya kepada siapa yang Dia kehendaki." [Surah Ar-Ra'd : 13]
Telah diriwayatkan sebuah hadits berkenaan dengan asbabun nuzul ayat ini oleh Al-Hafiz Abu Ya'la Al-Mausuli; telah menceritakan kepada kami Ishaq, telah menceritakan kepada kami Ali ibnu Abu Sarah Asy-Syaibani, telah menceritakan kepada kami Sabit, dari Anas, bahawa Rasulullah S.a.w mengirimkan seorang lelaki kepada seseorang dari kalangan orang-orang Badwi yang kafir. Beliau S.a.w memerintahkan kepada pesuruhnya itu, "Pergilah dan serulah dia untuk memeluk (agama)ku!"
Pesuruh itu berangkat menuju tempat lelaki Badwi itu. Setelah datang, dia berkata kepadanya, "Rasulullah S.a.w menyerumu!" Lelaki Badwi itu bertanya, "Siapakah Rasulullah, dan apakah Allah itu, apakah dari emas ataukah dari perak atau dari tembaga?"
 
Pesuruh Rasulullah S.a.w kembali menghadap kepada Rasulullah S.a.w dan menceritakan apa yang dialaminya, Dia berkata kepada Nabi S.a.w, "Telah aku ceritakan kepadamu bahawa orang itu jauh lebih ingkar daripada apa yang diperkirakan. Dia mengatakan anu dan anu kepadaku (menunjukkan keingkarannya)." Rasulullah S.a.w bersabda kepadaku, "Pergilah lagi kamu kepadanya!"
Pesuruh Rasulullah S.a.w berangkat lagi kepadanya untuk kedua kalinya, dan lelaki Badwi yang diserunya mengatakan hal yang sama dengan sebelumnya. Maka pesuruh Rasulullah S.a.w kembali dan berkata kepada Rasulullah S.a.w, "Wahai Rasulullah, telah aku ceritakan kepadamu bahawa dia lebih ingkar daripada itu."
Rasulullah S.a.w bersabda kepadanya. "Kembalilah kamu dan serulah dia!" Pesuruh Rasulullah S.a.w kembali kepada lelaki Badwi itu untuk yang ketiga kalinya, tetapi lelaki Badwi itu mengeluarkan jawapan yang sama kepada utusan Rasulullah. Ketika sedang berbicara dengan utusan Rasulullah, tiba-tiba Allah mengirimkan awan di atas kepala lelaki Badwi itu, lalu awan tersebut mengeluarkan guruhnya, dan petir (halilintar) menyambar lelaki Badwi itu mengenai kepalanya sehingga kepalanya hilang. Maka Allah S.w.t menurunkan firman-Nya;
"....... dan Allah melepaskan halilintar, lalu menimpakannya kepada siapa yang Dia kehendaki." [Surah Ar-Ra'd : 13]
Ibnu Jarir meriwayatkannya melalui hadits Ali ibnu Abu Sarah dengan sanad yang sama. Al-Hafiz Abu Bakar Al-Bazzar meriwayatkannya dari Abdah ibnu Abdullah, dari Yazid ibnu Harun, dari Dulaim ibnu Gazwan, dari Sabit, dari Anas, lalu disebutkan hal yang semisal. Al-Bazzar mengatakan, telah menceritakan kepada kami Al-Hasan ibnu Muhammad, telah menceritakan kepada kami Affan, telah menceritakan kepada kami Aban ibnu Yazid, telah menceritakan kepada kami Abu Imran Al-Juni, dari Abdur Rahman ibnu Sahhar Al-Abdi. Disebutkan bahawa Nabi S.a.w pernah mengutusnya kepada seseorang yang berlaku sewenang-wenang untuk menyerunya agar memeluk Islam. Tetapi lelaki yang diserunya bertanya, "Bagaimanakah menurut kalian tentang Tuhan kalian, apakah dari emas, atau dari perak atau dari permata?" Ketika lelaki yang diseru itu membantah mereka yang menyerunya, tiba-tiba Allah mengirimkan segumpal awan, lalu awan itu mengeluarkan suara guruhnya, kemudian Allah melepaskan halilintar mengenai lelaki yang diseru itu sehingga kepalanya hilang. Dan turunlah ayat ini.
[Imam Ibnu Katsir - Tafsir Ibnu Katsir, Surah ar-Ra'd, ayat 13]
Dalam riwayat an-Nasai'e dan al-Bazzar, dari Anas, ada dikemukakan bahawa Rasulullah mengutus seorang sahabatnya kepada pembesar jahiliyah untuk mengajaknya beriman kepada Agama Allah. Berkatalah pembesar itu, "Apakah Tuhan yang engkau ajak supaya aku menyembahNya itu dibuat daripada besi, tembaga, perak atau dari emas?" Kemudian utusan itu kembali melaporkan kejadian tersebut kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah S.a.w menyuruhnya kembali kepada pembesar tersebut sebanyak tiga kali dan Allah mengirim petir untuk menyambarnya sehingga terbakar. Maka turunlah ayat ini (Ar-Ra'd, ayat 13) berkenaan dengan peristiwa tersebut.
[Imam as-Suyuthi - Lubaabun Nuquul fii Asbaabin Nuzuul]
Kisah Amir ibnut Tufail dan Arbad ibnu Rabi 'ah
Berhubung dengan asbabun nuzul ayat ini ulama tafsir menceritakan kisah Amir ibnut Tufail dan Arbad ibnu Rabi 'ah ketika keduanya tiba di Madinah dan menghadap kepada Rasulullah S.a.w, lalu keduanya meminta separuh dari urusan itu buat mereka berdua kepada Rasulullah S.a.w. Tetapi Rasulullah S.a.w menolak permintaan mereka berdua. Maka Amir ibnut Tufail berkata kepada Rasulullah S.a.w, "Ingatlah, demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar akan memenuhi kota Madinah untuk memerangimu dengan pasukan berkuda dan pasukan jalan kaki."
Maka Rasulullah S.a.w menjawabnya, "Allah pasti menolakmu melakukan hal tersebut, demikian juga orang-orang Ansar." Kemudian keduanya berniat akan membunuh Rasulullah S.a.w. Untuk itu, salah seorang dari keduanya mengajak Rasulullah S.a.w berbicara, sedangkan yang lainnya menghunus pedang untuk membunuh Rasulullah S.a.w dari arah belakang. Akan tetapi, Allah S.w.t melindungi diri Rasulullah S.a.w dari perbuatan keduanya dan menjaganya.
Akhirnya keduanya pergi meninggalkan kota Madinah, lalu berkeliling menemui kabilah-kabilah Arab Badwi, mengumpulkan orang-orangnya untuk memerangi Rasulullah S.a.w. Maka Allah mengirimkan awan yang mengandungi halilintar kepada Arbad, kemudian Arbad mati terbakar disambar halilintar. Adapun Amir ibnut Tufail, Allah mengirimkan penyakit ta'un kepadanya; akhirnya tubuh Amir terkena penyakit bisul yang besar, sehingga Amir merintih-rintih kesakitan dan berkata, "Hai keluarga Amir, aku diserang bisul seperti bisul bonggol unta, dan kematianku sudah dekat, iaitu di rumah keluarga Saluliyah." Akhirnya matilah keduanya. Semoga mereka berdua dilaknat oleh Allah. Berhubung dengan peristiwa seperti itu Allah menurunkan firman-Nya;
"....... dan Allah melepaskan halilintar, lalu menimpakannya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan mereka berbantah-bantahan tentang Allah." [Ar-Ra'd: 13]
Al-Hafidz Abul Qasim At-Thabrani mengatakan, telah menceritakan kepada kami Mas'adah ibnu Sa'id Al-Attar, telah menceritakan kepada kami Ibrahim ibnul Munzir Al-Hizami, telah menceritakan kepadaku Abdul Aziz ibnu Imran, telah menceritakan kepadaku Abdur Rahman dan Abdullah (keduanya anak Zaid ibnu Aslam), dari ayahnya, dari Ata ibnu Yasar, dari Ibnu Abbas, bahawa Arbad ibnu Qais ibnu Hazz ibnu Jalid ibnu Ja'far ibnu Kilab dan 'Amir ibnut Tufail ibnu Malik tiba di Madinah untuk menemui Rasulullah S.a.w. Lalu keduanya menemuinya, ketika itu Rasulullah S.a.w sedang duduk, maka keduanya duduk di hadapan Rasulullah S.a.w.
Amir ibnut Tufail berkata, "Hai Muhammad, apakah yang akan engkau berikan kepadaku jika aku masuk Islam?" Rasulullah S.a.w bersabda, "Engkau akan memperolehi hak seperti kaum muslim lainnya dan mempunyai kewajiban yang sama dengan mereka."
Amir ibnut Tufail berkata lagi "Apabila aku masuk Islam, mahukah engkau jika aku memegang tampuk pemerintahan selepasmu?" Rasulullah S.a.w bersabda, "Hal itu bukanlah untukmu, bukan juga untuk kaummu, tetapi engkau boleh memegang tali kendali kuda (memimpin pasukan berkuda)." Amir menjawab, "Sekarang saya adalah pemimpin pasukan berkuda Najd. Berikanlah kepadaku kekuasaan ke atas daerah-daerah pedalaman, dan engkau mempunyai kekuasaan di daerah-daerah perkotaan."
Rasulullah S.a.w menjawab, "Tidak." Ketika keduanya telah pergi dari hadapan Rasulullah S.a.w, berkatalah Amir, "Ingatlah, demi Allah, sesungguhnya aku akan memenuhi kota Madinah dengan pasukan berkuda dan pasukan jalan kaki untuk memerangimu." Rasulullah S.a.w menjawabnya, "Allah pasti mencegahmu."
Setelah Arbad dan Amir keluar dari sisi Rasulullah S.a.w, Amir berkata, "Hai Arbad, aku akan menyibukkan Muhammad darimu dengan pembicaraan, lalu pukullah dia olehmu dengan pedang. Kerana sesungguhnya orang-orang Madinah itu (bila kamu membunuh Muhammad) paling tidak tuntutan mereka adalah diyat. Mereka pasti tidak mahu berperang, maka kita beri mereka diyat-nya." Arbad berkata, "Akan saya lakukan."
Keduanya kembali lagi menemui Rasulullah S.a.w. Amir berkata, "Hai Muhammad, kemarilah bersamaku, aku akan berbicara denganmu." Rasulullah S.a.w bangkit dan pergi bersama Amir, lalu Keduanya duduk dekat pagar kebun kurma. Amir berbincang-bincang dengan Rasulullah S.a.w, sedangkan Arbad menghunus pedangnya. Tetapi ketika Arbad meletakkan tangannya pada gagang pedang, tiba-tiba tangannya kaku dan menempel pada gagang pedangnya sehingga dia tidak dapat mencabut pedang.
Ketika Arbad dalam keadaan demikian, dalam waktu yang cukup lama dirasakan oleh Amir, tiba-tiba Rasulullah S.a.w berpaling ke belakang dan melihat Arbad dalam posisinya yang demikian, maka beliau pergi meninggalkan keduanya.
Akhirnya Amir dan Arbad pergi dari hadapan Rasulullah S.a.w, dan ketika keduanya telah sampai di Al-Harrah (iaitu Harrah Raqim) keduanya turun beristirehat. Sa'd ibnu Mu'az dan Usaid ibnu Hudair keluar (dari Madinah) mengejar keduanya. Sa'd dan Usaid berkata, "Tunjukkanlah dirimu, hai dua orang lelaki musuh Allah; semoga Allah melaknatmu berdua!" Amir bertanya, "Siapakah temanmu itu, hai Sa'd?" Sa'd menjawab, "Ini adalah Usaid ibnu Hudair, panglima pasukan."
Keduanya pergi dari Madinah. Ketika sampai di Ar-Raqm, Allah mengirimkan halilintar bagi Arbad, lalu halilintar menyambarnya hingga mati. Sedangkan Amir ketika dia sampai di Al-Kharim, Allah menimpakan penyakit bisul yang membinasakannya. 
[Imam Ibnu Katsir - Tafsir Ibnu Katsir, Surah ar-Ra'd, ayat 13]
unikversiti

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...